Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im . Jana Pawła II w Podszklu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-06-26
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-06-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa sppodszkle.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej:

 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-03-22
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu
 • Adres: 34-472 Podszkle 47
 • E-mail: sppodszkle@czarny-dunajec.pl
 • Telefon: 182857007

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznyika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Szkoła nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do wejścia budynku prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.
 • Budynek główny składa się z trzech kondygnacji. Niestety nie posiada wind oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 • W budynku znajdują się trzy wejścia, z czego jedno jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
 • Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości, schody posiadają spoczniki. W budynku brak pochylni, platform.
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W razie potrzeby udzielenia informacji osobie z niepełnosprawnościami obsługa wzywa Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Brak

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Brak