Sprawozdanie z realizacji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” (rok szkolny 2023/2024)

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci z oddziału przedszkolnego dołączyły do realizowanego przez bibliotekę szkolną Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek”, czyli bajkową podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni (V edycja).

Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Projekt realizowany był w terminie: październik 2023 – maj 2024. Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonaliśmy zadania wprowadzające: Bajkowy Przyjaciel (wykonanie kukiełki, która  towarzyszyła dzieciom podczas magicznej podróży), zaaranżowanie „Kącika Projektowego”, zapoznanie się z projektową piosenką „Magiczna moc bajek”, a także włączenie rodziców do współpracy.

Zadania były realizowanie w ośmiu modułach: Szacunek, Przyjaźń, Jesteśmy różni, ale tacy sami, Więcej nas łączy niż dzieli, Poznajemy nasz region, W Krainie Życzliwości, Przyjaciele Przyrody, Rodzina i Patriotyzm.

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych efektów.

Wypracowano następujące rezultaty:

 – rozwój dziecka w obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym,

 – wzrost czytelnictwa,

– doskonalenie umiejętności językowych dzieci,

–  wzrost zrozumienia teksów i poleceń,

– nauka twórczego myślenia,

– poprawa koncentracji,

– rozwijanie pamięci i wyobraźni,

– zwiększenie zdolności dzieci do refleksji i krytycznego myślenia,

– rozwój inteligencji emocjonalnej,

– podwyższenie samooceny,

– rozbudzenie zachowań prospołecznych (chęć niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwość na krzywdę innych i niepełnosprawność),

– promocja kultury, tradycji polskiej,

– rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości, regionu, ojczyzny.

Ewaluacja  projektu prowadzona była na bieżąco poprzez obserwację uczestników zajęć. Rozmowy z nimi stanowiły informację zwrotną dla prowadzących. Zastosowano zróżnicowane metody i formy pracy tak, by były odpowiednie dla przedszkolaków. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w zadania projektowe i zaskakiwały nas swoją kreatywnością. Możliwość wspólnego czytania bajek z dorosłymi utwierdziła nas     w przekonaniu, że dzieci tego potrzebują. Nie każdy z przedszkolaków miał w domu kontakt   z książką, zdarzały się dzieci, którym rodzice w ogóle nie czytali. Poprzez realizację projektu w grupie przedszkolnej starałyśmy się rozbudzić w nich zainteresowania czytelnicze. Rozmawialiśmy na ważne tematy, wyzwalaliśmy emocje, uczyliśmy się o wartościach moralnych, a także kształtowaliśmy postawy (m.in. empatii, wrażliwości). To dzięki bajkom dzieci mogą poznawać, nazywać swoje emocje, a także uczyć się tego, jak można sobie    z nimi poradzić. Prace plastyczne przedszkolaków, będące wynikiem spontanicznego działania pod wpływem doznań i uczuć, stanowią istotny materiał badawczy. Wyniki ewaluacji zostały przeanalizowane i zostaną wykorzystane do dalszej pracy z dziećmi.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.